A A A

Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne – (organiczne, biologiczne) - system gospodarowania, w którym wyklucza się stosowanie syntetycznych nawozów mineralnych, pestycydów, regulatorów wzrostu i syntetycznych dodatków paszowych. Rolnictwo to charakteryzuje produkcja w cyklu zamkniętym gleba – roślina – zwierzę, przy zachowaniu dużej samowystarczalności. Traktowane jest jako sposób życia w symbiozie z przyrodą a cele ekologiczne dominują nad ekonomicznymi.”


 

Żywność ekologiczna - jest to żywność certyfikowana, której sposób wytwarzania jest zgodny z zasadami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU RADY (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.

Graficznym odzwierciedleniem tego, że produkt został wytworzony zgodnie  z systemem kontroli i certyfikacji  jest „Unijne logo produkcji ekologicznej” umieszczone na etykiecie produktu.